විකිගොවියා ගැන

 ලංකීය කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයට හා එම කේෂ්ත්‍රයේ දියුණුවට දායකවන ගොවින්, විශේෂඥයින්, ව්‍යාප්ති නිලධාරින්, ශිෂ්‍යයන් හා පොදු මහජනතාව (සමස්ථ කෘෂිකර්ම ප්‍රජාව) එක්තැන්වන අන්තර්ජාල දැනුම් මණ්ඩපයක් ලෙසද මෙය හැඳින්විය හැක.
මෙය ප්‍රධාන අංග පහකින් සමන්විත වේ.

1.    ශ්‍රී ලාංකීය අන්තර්ජාල කෘෂි විශ්ව කෝෂය
2.    කෘෂි සංවාද මණ්ඩපය                                   
3.    ඉගෙනුම                                                           
                                            4.    e-සගරාව                                                                                                      
                                            5.     ලුහුඩු දැන්වීම්                                                                                              
                                                 

කෘෂි සංවාද මණ්ඩපය

කෘෂිකාර්මික සැසිය
"කෘෂිකාර්මික ක්‍ෂෙත‍්‍රයේ සියලූ දෙනා සඳහා මෙය විවෘත  සාකච්ඡා සැසියක් වන අතර ශ‍්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම  ප‍්‍රතිපත්ති, ගැටළු හා නව තාක්‍ෂණයන් ඇතුලූ සියලූ  කරුණු මෙහිදී සාකච්ඡා කළ හැක."
පිවිසෙන්න

ඉගෙනුම

කෘෂි තාක්ෂණය
"විවිධ ආහාර බෝග වගාවන් පිළිබඳ ස්වයං අධ්‍යයන පාඨමාලා බහුමාධ්‍ය වැඩසටහන් මඟින් ඉදිරිපත් කෙරේ."

පිවිසෙන්න

කෘෂි විශ්ව කෝෂය

කෘෂිකාර්මික විශ්ව කෝෂය
"මෙය කෘෂිකර්මයට අදාල අන්තර්ජාල විශ්ව කෝෂයක් වන අතර තොරතුරු යාවත්කාලීන කිරීම හා නව තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම භාවිතා කරන්නන්ට කළ හැක."

පිවිසෙන්න

e - ස‍ඟරාව

කෘෂිකාර්මික දැණුම
"ලාංකීය කෘෂි සංස්කෘතියේ වර්තමාන ස්භාවය,පාරම්පරික කෘෂිතාක්ෂණය, කෘෂිකාර්මික විෂයික අධ්‍යයයනය හා සාම්ප්‍රදායික කෘෂි ආහාර රටාවේ නව ආකෘකිය පිළිබඳ සන්නිවේදනය කරන විද්‍යුත් මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය."
පිවිසෙන්න

ඉගෙනුම

සම්මාන

2011

ඉගෙනුම් හා අධ්‍යාපන කාණ්ඩය යටතේ 2011 වසරේ රටවල් 464 ක් අතුරෙන් ජයග්‍රාහී රටවල් 05 අතරට පත්විය.

වැඩි විස්තර

2009

e - අධ්‍යාපන කාණ්ඩය යටතේ 2009 වසරේ ජයග්‍රාහී රටවල් 03 අතරට පත්විය.

වැඩි විස්තර

2009

e - ඉගෙනුම් හා අධ්‍යාපන කාණ්ඩය යටතේ 2009 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රාහකයින් 03 අතරට පත්විය.

වැඩි විස්තර